965 51 31 23 - Carrer Major, 40, 03814 Benasau

(CONVOCATÒRIA APROVADA PER DECRET D’ALCALDIA DE 21.2.2019)

S’ha publicat en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Benasau i en la seua seu electrònica la resolució d’alcaldia, de data 2019.03.15, per la qual s’aprova la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció d’auxiliar administratiu interí i creació de borsa d’ocupació, el nomenament de comissió tècnica de valoració i lloc i data per a la realització de les pruebas.

Consulta la publicació en el següent enllaç: “https://benasau.sedelectronica.es/board/