965 51 31 23 - Carrer Major, 40, 03814 Benasau

(CONVOCATÒRIA APROVADA PER DECRET D’ALCALDIA DE 2019.02.21)

S’ha publicat en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Benasau i en la seua seu electrònica la llista definitiva d’admesos en el procés de selecció d’auxiliar administratiu interí i creació de borsa d’ocupació. la realització de les proves selectives serà el dia 26 de març de 2019, a les 10:00 hores, al Centre Social de Benasau, situat en 03814 Benasau, c./Canonge Mas Pico.

Consulta la publicació en el següent enllaç: ” https://benasau.sedelectronica.es/board/